Portrait of Rauf Mamedov. Producer

2019

50 x 80 cm

1/0